Daily Snapshot

Keio BBQ Garden, Shinjuku 2019-08-24