Daily Snapshot
2019-08-24
Keio BBQ Garden, Shinjuku